torstai 23. tammikuuta 2014

Luonnonlääkintä, kansanparannus, aromaterapia... vaihtoehtoisten hoitomuotojen säätelystä

Perinteisen länsimaisen lääketieteen lisäksi ja sen rinnalla on valtaisa joukko myös muita, vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Näiden vaihtoehtoisten hoitomuotojen kirjavuus aiheuttaa usein pulmia ihmisille, kun hoitomuotojen taustoja, hoitoja antavien henkilöiden ammattitaitoa ja hoitojen tieteellistä pohjaa on toisinaan hyvin vaikea tai jopa mahdoton selvittää. Esimerkiksi rohdoslääkinnässä monen käytetyn kasvin vaikuttavat ainesosat ovat tieteellisestikin tutkittuja, mutta kaikilla rohdoslääkintää harjoittavilla henkilöillä ei välttämättä ole tiedossaan uusimpia tutkimustuloksia tai vaikkapa rohdoskasvien yhteisvaikutuksia tai käytön rajoituksia. Alan sääntelemättömyys ja toimijoiden kirjavuus voivat saada pään pyörälle keneltä tahansa.  

Viime vuoden lokakuussa vireille tullut kansalaisaloite ottaa kantaa siihen, että vaihtoehtoisia tai täydentäviä hoitomuotoja varten tulisi perustaa oma lainsäädäntö. Aloitteen tarkoituksena on paitsi saada vaihtoehtohoidot paremmin tunnustetuiksi, myös luoda pelisäännöt nykyisellään hyvinkin kirjavalle hoitomuodon osa-alueelle. Annukka kirjoitteli muutama vuosi sitten blogissa tarkemmin vaihtoehtolääkinnän tilasta

Korpipaatsama (Rhamnus frangula) kuuluu kotimaisiin
lääkeluettelossa mainittuihin rohdoskasveihin.
Kuva Annukka Partanen.

Vaihtoehtohoitoja yhtenäistävä lainsäädäntö olisi todella tärkeää koko alalle, jotta asiakkaat voisivat luottaa siihen, että heidän valitsemansa hoitaja on oman hoitomuotonsa ammattilainen, joka osaa asiansa. Nythän kuka tahansa voi esiintyä itse valitsemillaan nimikkeillä tai titteleillä ilman, että hänen välttämättä tulee osoittaa sen kummemmin osaamistaan tai oikeutustaan ammattilaisena esiintymiselleen. Lisäksi lainsäädäntö toisi myös aivan eri tavalla uskottavuutta esimerkiksi rohdoslääkinnälle, kun sitä harjoittaisivat laillistetut, koulutetut ammattilaiset.

Myös leskenlehden (Tussilago farfara)
lehdet ovat rohdoskasvilistalla. Kuva
Annukka Partanen.
Aloitteessa otetaan kantaa myös siihen, että Suomen lainsäädännön muutokset vaihtoehtolääkinnän osalta aloitettaisiin suoraan hoitomuotoja säätelevän lainmuutoksen valmistelusta: 

"Kansalaisilla on oikeus saada luotettavaa tietoa täydentävistä hoitomuodoista. Kansalaisilla on oikeus saada tietää hoitoa antavan koulutus. Käytännössä nämä toteutettaisiin luomalla julkinen rekisteri. Potilasturvallisuus saavutetaan täydentäviä hoitoja antavia henkilöitä koskevan julkisen rekisterin ja valvontajärjestelmän avulla. Valvontajärjestelmä voitaisiin toteuttaa omavalvontajärjestelmänä ja järjestelmä laadittaisiin yhteistyössä viranomaisten kanssa ennalta, yhdessä sovittujen laatukriteerien mukaisesti."

"Lisäksi tarvitaan hoitojen laatua parantavia ja laatua takaavia toimenpiteitä, kuten koulutusta ja tutkimusta. Lain tulee WHO:n ja EU:n suositusten mukaisesti edistää virallisen terveydenhoidon ja täydentäviä hoitomuotoja antavien välistä yhteistyötä. Virallisen terveydenhoidon koulutuksiin tulee sisällyttää koulutusta täydentävistä hoitomuodoista."

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä kun ehdotti jo vuonna 2009, että lainmuutos etenisi kaksivaiheisesti ja ensimmäisessä vaiheessa "Työryhmä ehdotti ainoastaan rajoituksia terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin, joilla olisi kielletty tai rajoitettu täydentävien hoitojen käyttö eräiden sairauksien ja potilasryhmien osalta. " Eli laki muuttuisi siten, että ensiksi ainoastaan kiellettäisi vaihtoehtoiset hoitomuodot ja "vasta myöhemmin ryhdyttäisiin laatimaan täydentäviä hoitoja koskevaa erillistä lainsäädäntöä ns. kakkosvaiheessa."  

Kansalaisaloite onkin todella tärkeällä asialla pyrkiessään jouduttamaan vaihtoehtoisten hoitomuotojen kenttää selkiyttävää erillislainsäädäntöä. Samalla aloite ottaa kantaa siihen, että sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän ehdottama 'ykkösvaihe', eli vaihtoehtoisten hoitomuotojen kieltäminen, jäisi valmisteluissa pois turhana välivaiheena. Lainsäädännön hitauden myötä kun vaarana voisi olla myös se, että vaihtoehtoiset hoitomuodot joutuvat kokonaisuudessaan kärsimään vuosien kieltolaista!

Käy siis allekirjoittamassa tärkeä lakialoite: 
Aloitteen nimien keräys on voimassa 10.4.2014 asti, joten laitetaanpa sana kiertämään!
-Lily
--
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä (2009) Vaihtoehtohoitojen sääntelyn tarve

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti